ثبت درخواست شرکت در نمایشگاه مواد غذایی و تکنولوژی مواد غذایی و بسته بندی ؛سامسون - آبان و آذر 97

اگر تمایل به شرکت در این رویداد را دارید، این فرم راتکمیل نمایید:
درخواست شما برای برگزار کنندگان ارسال خواهد شد.
توجه: ثبت این درخواست به منزله قطعی شدن ثبت نام شما و حضور شما در این رویداد نخواهد بود.

نام شرکت کننده*
تلفن تماس*
پست الکترونیک
تعداد نفر*
پیام یا سوال