SliderSlider
 expomed  

اخبار و رویداد های میراث فرهنگی و صنایع دستی

نمایشگاه گروهی عکس چهار فصل

کد رویداد: 15605
وضعیت: در حال برگزاری (2 روز تا پایان)
تاریخ برگزاری: 06 اسفند 95      24 February 2017
مکان: اصفهان

نمایشگاه حوالی زمستان

کد رویداد: 15506
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 01 اسفند 95      19 February 2017
مکان: تهران

نمایشگاه لحظه‌های ناب رنگی

کد رویداد: 15554
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 05 اسفند 95      23 February 2017
مکان: تهران

نمایشگاه گروهی نقاشی‌های هنرمندان جوان

کد رویداد: 15496
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 06 اسفند 95      24 February 2017
مکان: تهران

نمایشگاه وقفه

کد رویداد: 15497
وضعیت: در حال برگزاری (8 روز تا پایان)
تاریخ برگزاری: 06 اسفند 95      24 February 2017
مکان: تهران

نمایشگاه نقاشی محمدهادی فدوی

کد رویداد: 15498
وضعیت: در حال برگزاری (10 روز تا پایان)
تاریخ برگزاری: 06 اسفند 95      24 February 2017
مکان: تهران

نخستین نمایشگاه حجم‌های کاربردی گروه هنری نماد

کد رویداد: 15499
وضعیت: در حال برگزاری (2 روز تا پایان)
تاریخ برگزاری: 06 اسفند 95      24 February 2017
مکان: تهران

نمایشگاه باغ ایرانی

کد رویداد: 15500
وضعیت: در حال برگزاری (2 روز تا پایان)
تاریخ برگزاری: 06 اسفند 95      24 February 2017
مکان: تهران

نمایشگاه گرونیکا در رنگ

کد رویداد: 15501
وضعیت: در حال برگزاری (2 روز تا پایان)
تاریخ برگزاری: 06 اسفند 95      24 February 2017
مکان: تهران

نمایشگاه فراتر از یک قاب

کد رویداد: 15502
وضعیت: در حال برگزاری (2 روز تا پایان)
تاریخ برگزاری: 06 اسفند 95      24 February 2017
مکان: تهران

نمایشگاه ایثار در آتش

کد رویداد: 15503
وضعیت: در حال برگزاری (1 روز تا پایان)
تاریخ برگزاری: 06 اسفند 95      24 February 2017
مکان: تهران

نمایشگاه جادوی جاودان

کد رویداد: 15504
وضعیت: در حال برگزاری (5 روز تا پایان)
تاریخ برگزاری: 06 اسفند 95      24 February 2017
مکان: تهران

نمایشگاه رنگ سروده‌ها

کد رویداد: 15505
وضعیت: در حال برگزاری (2 روز تا پایان)
تاریخ برگزاری: 06 اسفند 95      24 February 2017
مکان: تهران

نمايشگاه تقریرگاه

کد رویداد: 15537
وضعیت: در حال برگزاری (18 روز تا پایان)
تاریخ برگزاری: 06 اسفند 95      24 February 2017
مکان: تهران

نمايشگاه وضوح

کد رویداد: 15538
وضعیت: در حال برگزاری (7 روز تا پایان)
تاریخ برگزاری: 06 اسفند 95      24 February 2017
مکان: تهران

نمايشگاه آوات

کد رویداد: 15539
وضعیت: در حال برگزاری (9 روز تا پایان)
تاریخ برگزاری: 06 اسفند 95      24 February 2017
مکان: تهران

نمايشگاه سرخ‌کوری

کد رویداد: 15540
وضعیت: در حال برگزاری (10 روز تا پایان)
تاریخ برگزاری: 06 اسفند 95      24 February 2017
مکان: تهران

نمايشگاه ناشناسنامه

کد رویداد: 15541
وضعیت: در حال برگزاری (2 روز تا پایان)
تاریخ برگزاری: 06 اسفند 95      24 February 2017
مکان: تهران

نمايشگاه هشت بهشت

کد رویداد: 15542
وضعیت: در حال برگزاری (11 روز تا پایان)
تاریخ برگزاری: 06 اسفند 95      24 February 2017
مکان: تهران

نمايشگاه به تیکِ ثانیه معتادم

کد رویداد: 15543
وضعیت: در حال برگزاری (7 روز تا پایان)
تاریخ برگزاری: 06 اسفند 95      24 February 2017
مکان: تهران

نمايشگاه در سایه

کد رویداد: 15544
وضعیت: در حال برگزاری (2 روز تا پایان)
تاریخ برگزاری: 06 اسفند 95      24 February 2017
مکان: تهران

نمایشگاه عکس آکادمی 95 | بخش تبلیغات

کد رویداد: 15545
وضعیت: در حال برگزاری (6 روز تا پایان)
تاریخ برگزاری: 06 اسفند 95      24 February 2017
مکان: تهران

نمايشگاه خویشتن از خویش

کد رویداد: 15546
وضعیت: در حال برگزاری (2 روز تا پایان)
تاریخ برگزاری: 06 اسفند 95      24 February 2017
مکان: تهران

نمايشگاه 50 اثر از 50 هنرمند، هر هنرمند یک درخت

کد رویداد: 15547
وضعیت: در حال برگزاری (11 روز تا پایان)
تاریخ برگزاری: 06 اسفند 95      24 February 2017
مکان: تهران

نمايشگاه کوه قاف

کد رویداد: 15548
وضعیت: در حال برگزاری (14 روز تا پایان)
تاریخ برگزاری: 06 اسفند 95      24 February 2017
مکان: تهران

نمایشگاه گروهی تاپستری، نقاشی و مجسمه

کد رویداد: 15549
وضعیت: در حال برگزاری (2 روز تا پایان)
تاریخ برگزاری: 06 اسفند 95      24 February 2017
مکان: تهران

نمایشگاه نقاشی طبیعت

کد رویداد: 15550
وضعیت: در حال برگزاری (3 روز تا پایان)
تاریخ برگزاری: 06 اسفند 95      24 February 2017
مکان: تهران

نمایشگاه تا کجا می‌برد این نقش به دیوار مرا

کد رویداد: 15551
وضعیت: در حال برگزاری (4 روز تا پایان)
تاریخ برگزاری: 06 اسفند 95      24 February 2017
مکان: تهران

نمايشگاه سالانه‌ی گالری هنری فرشته

کد رویداد: 15552
وضعیت: در حال برگزاری (9 روز تا پایان)
تاریخ برگزاری: 06 اسفند 95      24 February 2017
مکان: تهران

نمایشگاه فروش سالیانه +95

کد رویداد: 15553
وضعیت: در حال برگزاری (11 روز تا پایان)
تاریخ برگزاری: 06 اسفند 95      24 February 2017
مکان: تهران

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.